Казах.ру
поиск по сайту и Казнету
rus / eng / kaz
Форумы
На русском языке
Қазақша сөйлесу


Словарь-переводчик

Введите русское или казахское слово. Для ввода казахских символов нажмите цифры:
Ә2, I3, Ң 4, Ғ5, Ү8, Ұ 9, Қ0, Ө-, һ+


полная версия


Общение

Реклама: PEPE.kz — интернет-бутик детской обуви. Бренды: VERSACE, PUMA, CAVALLI, VANS, CULT, NEW BALANCE.
Общение: Список форумов
Форум: Ресей қазақтары
Тақырып: Мәскеуден салем


Авторы Xабарлама
Баха
bahytkon@mail.ru
22-06-04 23:17
Салем халық!!!!
қалай жағдай?

Авторы Жауап
Ідіріс
+77712502161
13-05-15 00:56
Мен ауылдас,мектептес,әрі әскердегі бірге болған досым Абдулов Сәрсенбайды іздеймін! 1961 жылғымыз!Москваға ма,әлде Свердловскіге(қазіргі Екатеринбург) оқуға кеткен еді,әскерден кейін!Одан кейін еш хабарсыз қалдым,табуға көмектессеңіздер екен!!!
еркебулан
erkebulan_jamankulov@mail.ru
09-11-14 15:27
Ресейдеги казак карындастармен таныскым келет
Айкo
aaa.aigul@mail.ru
10-06-14 13:00
Достар салем Уакыттыңызды боска жібермеңіз. Осы сайты дәл осылай көшіріп қойыңыз сонда сайт ашылады
https://energy-investments.biz/?ref=aaaa басыңыз да тіркеліңіз, ашылғаннан кейін бірінші FAQ - осыны басып барлық сұракка жауап аласыз
адрес жолына қойып ашылған сайттка, жазылып тіркеліп көріңіз сізге депозит ашылып счетыңызға автоматты түрде 100$ түседі тіркелген күннен күнніне 2$ түсіп отырады. Калғанын сол сайттан окыңыз не істеу керек екенін түсінесіз.

Yerlan
25-10-04 12:50
Сәлем Халық және Баха!!!
Сіздер, Мәскеуде өткен айтыстың қалай өткендігі және нәтижесі жөнінде қысқаша хабар берсеңіздер екен. Сіздерге алдын ала ризашылығымды білдіремін.
Аќындар айтысы
16-10-04 13:17
Ќазаќстандыќ 12 аќын Мєскеу ќаласында µтетін айтысќа аттанды

Сенбі, ќазанныњ 16-сы к‰ні тањертењ ертемен Ќазаќстанныњ єр т‰кпірінен жиылѓан 12 айтыскер-аќын Алматыдан пойызбен Ресей астанасы Мєскеуге жол тартты. Ќазаќстандаѓы айтыс ±йымдастырушысы, аќын Ж‰рсін Ерманныњ айтуынша, б±лар 20-шы ќазан к‰ні Мєскеу ќаласындаѓы Павел Слободский атындаѓы орталыќ концерт залында бір-бірімен айтысатын болады. «Б±ѓан дейін ќазаќ аќындары Ресей астанасында осыдан 68 жыл б±рын яѓни, 1936 жылы µнер кµрсеткен. Аталѓан шара – Ресейдіњ Ќазаќстандаѓы жылыныњ аясында ±йымдастырылып отыр» дейді Ж‰рсін Ерман.

Ќазаќстанда айтыс µнерін жандандыруѓа 80-ші жылдардыњ басынан бері ‰лес ќосып келе жатќан, аќын Ж‰рсін Ерманныњ айтуынша, 1936 жылы Мєскеуге барѓан халыќ аќындарыныњ ішінде Жамбыл, Шашубай жєне Тайжан сынды µткен ѓасырдаѓы ќазаќтыњ белді суырыпсалма аќындары болыпты. «Содан бері ќазаќ аќындарыныњ Ресей астанасына барып т±рѓаны осы» дейді Ж‰рсін Ерман:

- Б±л айтыс Ресейдіњ Ќазаќстандаѓы жылыныњ аясында µтейін деп отырѓан ‰лкен шара. Ќазаќстандаѓы айтыскер аќындардыњ ішінен ењ тањдаулы деген, дємелі деген 12 аќынды іріктеп алып бара жатырмыз. Ќазылыќ айтатын кісілерді Ќазаќстаннан да алып бара жатырмыз. Олар: Мырзатай Жолдасбеков, ¦лыќбек Есдєулетов жєне Н±ртілеу Иманѓали±лы сияќты азаматтар. Сондай-аќ Мєскеудегі ѓалымдарымыз, академик Кењес М±саев, Омар Айшаќ деген кісілер тµрелік айтатын болады. Жєне бір айта кететін жайт Мєскеудегі айтыс µте ќымбатќа т‰сіп отыр. Б±л шараѓа бас-аяѓы 50 мыњ долларѓа жуыќ ќаржы кетейін деп отыр. Бас бєйгені ±тќан аќынѓа 3 мыњ доллар беріледі.

«Сондай-аќ ќалѓан 11 аќын да баѓалы сыйлыќтармен марапатталатын болады» дейді аќын Ж‰рсін Ерман. Біз айтыскерлерді шыѓарып салу ‰шін вагон ішіне кіргенде Кµкшетаулыќ жас аќын Арман Бердалин домбырасын к‰йлеп отыр екен:

- Мєскеудегі айтыс бєрімізге де тањсыќ болайын деп т±р. ¤йткені, айтыстыњ б±рын-соњды тарихында м±ндай оќиѓа болмаѓан. Біз сол жердегі ќандас бауырларымызѓа µзіміздіњ ќазаќы салтымызды ќайта жањѓыртып, айтыс µнерініњ туы єлі жыѓылмаѓанын кµрсетіп, киелі µнерді Мєскеудегі бауырларымыздыњ санасына сіњіріп ќайтуѓа тиіспіз. Осы міндетті абыроймен атќарып ќайтуѓа жазсын.

Ал б±ѓан дейін Ќазаќстан мен Ќырѓызстан мемлекеттерінде ±йымдастырылѓан бірталай айтыстарда топ жарѓан Алматы облысыныњ аќыны Оразалы Досбосынов: «Мєскеуде µтетін айтыстыњ б±рынѓы жыр додаларынан анау айтќан µзгешелігі бола ќоймас» деп отыр:

- «Жауынгердіњ ±лымыз ѓой, жанын ќиѓан Мєскеуге» деп М±ќаѓали айтќандай, Мєскеу ‰шін ќан тµккен кешегі Баукењдердіњ шайќасќан жеріне барып, бейбіт, мєдени айќас – айтыс деген ќазаќтыњ тµл µнерін таныстыру жаѓынан ерекшелік болмаса, басќа жаѓы сол µзіміздегідей болатын сияќты.

Оразалы Досбосынов жуырда Ќытай халыќ республикасынан оралыпты. «Ќазаќстандыќ таѓы бір айтыскер-аќын Айн±р Т±рсынбаева екеуіміз Ќытайдаѓы ќазаќ аќындарымен к‰ніне 40 минуттан айтысып, онда 12 к‰н болып ќайттыќ» дейді Оразалы:

- Ол жаќтаѓы ќазаќтар айтыс µнерін µте жаќсы баѓалайды. Енді ќазаќтыњ айтысын ќазаќ баѓалайды ѓой, біраќ, олар ќанша айтќанмен елді-жерді, ќазаќтыњ баласын, сµзін саѓынѓан халыќ. Келуі де айтысќа, ќошемет кµрсетіп, ќол соѓуы да µте ерекше болды. Ерекше бір сезіммен, жаќсы ќ±рметпен ќайттыќ.

Ал Мєскеуге аттанып бара жатќан келесі бір айтыскер Сара Тоќтамысова Абай, Шєкєрімдер д‰ниеге келген Семей µњірінен т‰легі. Жастыѓына ќарамай, талай айтыстыњ бас ж‰лдесін ќанжыѓасына байлаѓан Сара осы жолы аздап толќып т±рѓанын жеткізді:

- Мєскеуді шет ел санайтын болсаќ, мен б±дан б±рын тек Ќырѓызстанѓа ѓана барып кµрдім. Ал мына айтыс бір ‰лкен дода болайын деп т±р. Біз ‰шін шет елдегі ќазаќтарымызды кµріп ќайту ‰лкен мєртебе. Соларѓа біздіњ Ќазаќстанымыздыњ саѓынышын жеткізу, сєлемін жеткізу ‰лкен жаќсылыќ, ‰лкен мєртебе деп ойлаймын.

Мєскеуге аттанѓан 12 аќын да «ењ бастысы ол жаќта ќол соѓып, ќолпаштап отыратын ќызуќанды кµрермен болса, біз ж‰ктелген міндетті мінсіз атќарармыз» деген пікір білдірді.

"АЗАТТЫЌ" радиосы,
ќазанныњ 16-ы, 2004 ж.
аскар
aturganbaev@yahoo.com
06-07-04 18:27
Рахмет Серик, телефоннын бар болса маган жибере сал сол аркылы хабарласаик!! ен магиздиси егер сонда маган сенимди туратин орин табилса акшасын толеуге азирмин 250 ден аспаса
Секен
Seken77@mail.ru
05-07-04 17:22
Аскар, кай айга, кашан келмекши един? Ен алдымен загранпаспорттан бастаган дурыс, ягни "действителен до ..." графасы битип калмау керек! Тагы бир оте манызды сат - шекарадан откен кезде миндетти турде "миграционная карта" алу керек! Мен бир гостиницаны билемин (аса кымбат емес), регистрация да жасап береди. Ал газет-журналдар мен кошелердеги объявленияларга сенуге мулде болмайды, алданып каласын!
Askar
aturganbaev@yahoo.com
03-07-04 18:37
Armisiz Agayn! Men Moscowda 4 aptalik kursti otein dep jurgen Almatilik studentpin. Sol kalada esh-kashan bolip korgen emespin jane tanistarim jok edi. Men sonda bir bolmeli pater nemese eng bolmaganda jatahanadagi bolmeni jalga algim keledi birak neden bastarimdi bilmei otirmin. Osigan bailanisti Sizding beretin akilniz/kenesininz bolsa men usin sol ulken komek bolar edi. Barliginizga kop rahmet.

AskarСіздің жауабыңыз
Есіміңіз:
Сіздің e-mail:
Мәтін:
Кескіндегі код:

Кодты жаңарту
 
© 2002—2017   | info@kazakh.ru   | Блог  | О проекте  | Реклама на сайте | Вакансии 
Группа Вконтакте Страница в Фейсбуке Микроблог в Твиттере Сообщество на Мейл.ру Канал пользователя kazakhru - YouTube